Anthroposofická společnost v České republice

Obec křesťanů


Vznik hnutí

Obec křesťanů vznikla v roce 1922 ve Švýcarsku coby „Hnutí za náboženskou obnovu“. Mezi jejími zakladateli byla velká část teologů a duchovních pod vedením známého evangelického kazatele Friedricha Rittelmeyera a teologa Emila Bocka; kolem nich se shromáždila skupina aktivních studentů a několik osobností z dalších oblastí, celkem čtyřicet pět lidí, kteří dospěli ke společnému přesvědčení, že všeobecně viditelná krize na poli politickém, hospodářském a sociálním je jen důsledkem mnohem vážnější krize duchovního života. Lidstvo zjevně není schopno čelit praktickým problémům, které před ním stojí; tato neschopnost je ale důsledkem toho, že dnešní lidé nedokáží najít správný postoj k druhým lidem a ke světu. Osobní odpovědnost, úcta k přírodě, láska k lidem jsou duchovní hodnoty; člověku se jich nedostává právě proto, že mu chybí živoucí vztah k duchovnu. Chceme-li tedy lidstvu pomoci, musíme usilovat především o obnovu tohoto vztahu.

Oblastí lidského života, v níž člověk vytváří a pěstuje svůj vztah k duchovním skutečnostem, je náboženství. Základním smyslem veškeré náboženské praxe je vnitřní rozvoj, který člověku dává schopnost lépe zacházet s vlastním osudem, se světem a s jinými lidmi. Osnovu náboženské praxe tvoří jednak osobní modlitba a prohlubující duchovní cvičení, tedy nástroje vnitřní proměny člověka, jednak společná bohoslužba, v níž se duše jednotlivých lidí vzájemně posilují a obohacují. Ruku v ruce se zdravou náboženskou praxí jde snaha o poznání duchovních skutečností. Náboženská organizace by však neměla tuto snahu omezovat dogmaty a nařízeními, nýbrž podporovat každého jednotlivého člověka, aby si své poznání Ducha nalezl sám.

S tímto cílem bylo založeno Hnutí za náboženskou obnovu. Zakladatelé měli v úmyslu zahájit práci na náboženské obnově v rámci existujících církví. Protože se však tento úmysl velmi rychle ukázal jako nereálný, začalo hnutí působit jako samostatné společenství svobodných náboženských sborů pod názvem „Obec křesťanů“.

Učení a víra

Obec křesťanů považuje za svou stěžejní úlohu pěstování bohoslužby. Dogmata (závazné články víry) nemá, její kněží mají svobodu vyučování. Závazný je pouze liturgický řád (text a způsob provádění bohoslužeb a jiných obřadů).

Obec křesťanů vychází ze všeobecně křesťanských základů. V činu Ježíše Krista na Golgotě vidí ústřední událost světových dějin. Bible a především Evangelium je pro ni svědectvím o Ježíši Kristu a pramenem, z nějž člověk čerpá oporu a radu. Obec křesťanů však přitom bere v úvahu, že každý člověk si musí na základě svého vztahu k duchovním skutečnostem sám najít své poznání, svou víru, své přesvědčení, podle nichž pak v souladu se svým svědomím jedná a koná. Články víry ani mravní předpisy mu církev nesmí ani nemůže zvenčí vnucovat.

Vyznání víry, které zaznívá při bohoslužbě, vyjadřuje v řeči dnešních pojmů články všeobecného křesťanského vyznání. Při bohoslužbě je kněz pronáší jako shrnutí křesťanského světového názoru pro životní orientaci členů sboru — nikdo jím není nucen k určité víře nebo vyznání.

Obec křesťanů se hlásí ke všekřesťanskému církevnímu proudu založenému prvotními křesťany. Proto uznává Jednu Církev Kristovu, „k níž náleží všichni, kdo pociťují Kristovu spásnou moc“ (citát z Vyznání víry). K této Jedné Církvi mohou patřit náboženská společenství nejrůznějších vyznání.

Bohoslužby Obce křesťanů se může účastnit každý člověk nehledě na své vyznání či přesvědčení. Obec křesťanů uznává křest jiných náboženských společenství, ovšem člověk pokřtěný i nepokřtěný jsou si v Obci křesťanů rovni.

Vztah k antroposofii

Už od počátku svého působení byla Obec křesťanů úzce spjata s antroposofií. Zakladatel moderní antroposofie Rudolf Steiner aktivně pomáhal při založení Obce křesťanů. Základní myšlenka antroposofie, že duchovní skutečnosti nemusí být jen předmětem slepé víry, nýbrž že se je můžeme naučit přímo poznávat, se stala hlavním teologickým impulsem Obce křesťanů; sebepoznání a sebeproměna člověka, o něž antroposofie usiluje, jsou důležitou složkou náboženské práce Obce křesťanů; mnozí členové Obce křesťanů jsou antroposofové nebo se podílejí na aktivitách s antroposofií spjatých, počínaje hnutím waldorfských škol a biologicko-dynamickým zemědělstvím konče.

Antroposofie však není učením Obce křesťanů. Jednotliví členové sboru se mohou antroposofií zabývat a obohacovat skrze ni svůj pohled na svět, ale obnovné náboženské úsilí Obce křesťanů i sborový život jsou na antroposofii nezávislé a otevřené všem.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R