Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Nejbližší události

Valná hromada a volby Anthroposofické společnosti v České republice z.s.

Anežka Janátová | 21. 10. 2017 10:00 - 21. 10. 2017 16:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Valná hromada

Srdečně vás zveme na valnou hromadu Anthroposofické společnosti v ČR, která bude mít následující program:

1) Úvod a umělecké zahájení

2) Tomáš Boněk: Veřejně působící esoterní společenství dříve a nyní

3) Volba představenstva a revizní komise na další období

4) Zpráva o činnosti

5) Zpráva o hospodaření

6) Zpráva revizní komise

7) Akce, zprávy z poboček a iniciativ

8) Různé

9) Slavnostní zakončení

Volby do představenstva a revizní komise Anthroposofické společnosti ČR 2017

Ve volbách do představenstva a revizní komise Anthroposofické společnosti ČR v roce 2017 se pro následující tři roky volí sedm členů do prvního orgánu a tři členové do druhého orgánu. Termínem pro zasílání návrhů kandidátů byl 15. srpen 2017.

Volební komise ověřila souhlasy všech navržených osob a sestavila níže uvedené kandidátní listiny pro volby v sobotu 21. října 2017. Do těchto voleb kandiduje 8 členů do představenstva a 3 členové do revizní komise – kandidátní listiny jsou seřazeny abecedně. Kandidáti do představenstva připojili ke kandidatuře své „volební prohlášení“. V případě zvolení kandidáta do obou orgánů se kandidát musí rozhodnout pro práci pouze v jednom z nich.

Kandidáti do představenstva:

1. Bezányi Daniel, Na hradišti 505, 250 67 Klecany

2. Boněk Tomáš, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

3. Friedel Jiří, Na Kocourkách 14, 160 00 Praha 6 – Střešovice

4. Janátová Anežka, Marie Cibulkové 1c, 140 00 Praha 4 – Nusle

5. Petr Tomáš, U Bytovek 673, 252 16 Nučice

6. Poláčková Veronika, Zdabořská 80, 261 05 Příbram

7. Šedivá Pavla, Boseň 38, 295 01

8. Tomec Pavel, Bílovická 40, 614 00 Brno

Kandidáti do revizní komise:

1. Šedivá Pavla, Boseň 38, 295 01

2. Šnobl Libor, Buš 119, 252 08

3. Šťastná Ilona, Mgr., Putim 82, 397 01 Písek

V souladu s Volebním řádem vydaným ve Zpravodaji červenec – srpen 2010 pracuje volební komise ve složení Lenka Harrington, David Šeterle, Zdeněk Tenora a Eva Žáková.
David Šeterle, volby@anthroposof.cz

Upozornění pro volitele

Podle schváleného volebního řádu je „volitelem každý plnoprávně přítomný účastník volební valné hromady. Plnoprávně přítomným členem valné hromady je člen, který je buď fyzicky přítomen, nebo který zmocnil písemně s ověřeným podpisem k zastupování na valné hromadě jiného člena.“ Přesné znění zmocnění není předepsáno, musí z něj však vyplývat to podstatné – kdo koho k čemu pověřuje. Možný vzor takovéhoto prohlášení je uveden níže, ověřit stačí podpis zmocnitele.

Dále upozorňujeme, že „při registraci se člen prokazuje členským průkazem Anthroposofické společnosti. (Ve výjimečných případech lze požádat představenstvo před začátkem valné hromady o vystavení duplikátu.)

Tomáš Petr

Vzor plné moci:

Plná moc

Zmocnitel:
pan/paní …………………………………….…………..,
člen spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s.
bytem ……………………………………………………..

Zmocněnec:
pan/paní …………………………………………………,
člen spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s.
bytem ……………………………………………………..

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování na členské schůzi spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s., která se bude konat 21. října 2017, a k výkonu hlasovacích práv při volbě členů statutárních orgánů jmenovaného spolku.

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá a zavazuje se, že bude zmocnitele zastupovat dle jeho pokynů.

V………………………………., dne…………….

­­­­­­­­­____________________ ___________________
Zmocnitel Zmocněnec

Detail akce

Škola Tycho Brahe - předběžný termín příštího semináře

Michel Joseph | 02. 11. 2017 19:00 - 05. 11. 2017 14:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Vzdělávání

ŠKOLA TYCHA BRAHE PRAHA
VZDĚLÁVÁNÍ V ASTROBIOGRAFII A SOCIÁLNÍM UMĚNÍ
- Tento termín je předběžný - bude potvrzen později.

Detail akce

Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost -– Tajemství rozhodování (II. díl)

Ondřej Říha, David Šeterle | 11. 11. 2017 10:00 - 11. 11. 2017 16:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Konference

V návaznosti na Kurz živého přednášení jsme v březnu zahájili přednáškový cyklus věnovaný tématu „Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost“, který tak otevírá prostor nejen pro absolventy našeho kurzu, vystoupit a předat veřejnosti témata, jež mohou druhé inspirovat a obohatit a zároveň jim pomoci získat praxi v jejich přednesu.

Harmonogram (pozor změna termínu!!!)
V sobotu 11.listopadu 2017 se setkáme podruhé, tentokrát na téma: „Tajemství rozhodování.“ Konference začíná v 10:00 dvěma dopoledními přednáškami a po obědě vrcholí po dalších dvou přednáškách společnou diskuzí do 16:30. Tak jak vytváříme oblouk celým přednáškovým cyklem, tak se soustředíme i na oblouk v rámci každé konference. Daří se nám propojovat přednášející tak, aby společně uchopili dané téma, společnými silami ho propracovali a individuálně obohatili vlastními zkušenostmi.

Tajemství rozhodování

Možnost rozhodování dnes patří k jednomu ze základních pilířů svobodné společnosti. S rozvojem individuality a vědomí člověka souvisí i možnost učinit rozhodnutí ze své vlastní vůle, svobodně, avšak s plnou zodpovědností k důsledkům, které naše rozhodnutí způsobí. Rozhodnutí je reálný čin s reálnými důsledky, o kterých často během rozhodování ještě ani nevíme. Ač je rozhodování naší každodenní činností a často se rozhodujeme zcela intuitivně a podvědomě, určitě každý z nás zažil situaci, kdy nás životní okolnosti donutily učinit velké rozhodnutí, jež zásadně ovlivnilo naši budoucnost. Ať se jedná o změnu v zaměstnání, ve vztahu, či k postoji k sobě samému. Rozhodnutí se tak stává nelehkou událostí, s nejasným výsledkem, kterým jsme nuceni si projít. Ať se rozhodneme jakkoli, účinky rozhodnutí ovlivní budoucnost a téměř vždy nejen naši.

Aktuální informace najdete na našem webu www.zmenajakoimpuls.cz .

Detail akce

Kurz zpívání podle paní Werbeck

Baldo Mikulič | 17. 11. 2017 00:00 - 19. 11. 2017 23:00 | Praha, Na Špejcharu 7 (Obec Křesťanů) | Kurz

Kontakt a info: ivana.jansen@seznam.cz

Detail akce

Příspěvek k porozumění meditaci - II. část

Petr Stránský | 25. 11. 2017 10:00 - 25. 11. 2017 12:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Přednáška

sobotní přednáška

Detail akce

Růže a kříž v Evropě - otázky duchovní identity ve 20. a 21.století

Markus Osterrieder, Terry Boardman, Richard Ramsbotham, Anežka Janátová PhDr. | 01. 12. 2017 15:30 - 03. 12. 2017 14:30 | Praha, Hošťálkova 1d | Konference

Zápas o individualitu a společenství uvnitř rostoucího chaosu a roztříštěnosti dnešní doby

V současnosti jsme svědky rostoucího chaosu a roztříštěnosti na nejrůznějších úrovních - ve světě, v místních komunitách i v člověku samém (globalismus × nacionalismus, kolektivní impulsy × izolacionis-mus, nové druhy nemocí). Tento rok – 100 let poté, co Rudolf Steiner poprvé hovořil o trojčlenném sociálním řádu – se budeme zabývat nebezpečími naší současné situace, budeme hledat nové perspektivy, možné formy proměny a uzdravování.


Kulturní a individuální identita v době převratných změn / Markus Osterrieder


Jak se v dějinách vyvíjelo vědomí vlastní identity? Proč jsme právě nyní svědky obrovských politických, kulturních a sociálních bojů o smysl identity? Jaká je souvislost mezi identitou a „Já Jsem?“


Duše vědomá a antisociální instinkt / Markus Osterrieder


Projevem probouzející se duše vědomé bývají silné antisociální tendence. Jak je možné tyto tendence nahradit skutečným sociálním impulsem, který by neupadal zpět ke skupinovému chování nebo kolektivismu? Jak se sociální a antisociální instinkty projevují v hlubších instinktech lidí?


Utváření „Nového společenství“ Spojených států Evropských / Terry Boardman


Je toto „nové společenství“ v souladu s impulsem Růže a kříže a s duchem doby duše vědomé? Kdo stojí za tímto „novým společenstvím“? A o co usiluje?


1917 a 2017: revoluce a kontrarevoluce / Terry Boardman


Politika je o pocitech, hodnotách, zájmech. Důvěra v tradiční politickou moc takzvaného „středu“ upadá. Zleva byl nahrazen tradiční hospodářsky zaměřený marxismus a socialismus kulturním marxismem, napravo znovu povstal populismus a nacionalismus jakožto důsledek vývoje levicové politiky a rovněž jako reakce na globalistický kapitalismus. Mezi stranami pravice a levice upadá vzájemná tolerance. Klesá Evropa zpět do zmatků meziválečných let (1919-1939) nebo se již nacházíme dnes na jiné úrovni? Jak je možné v tomto kontextu porozumět monoteismu a úloze semitských národů (Židům a Arabům)? Čím se podobají léta 2016-2017 období 1848-1849? Jsme skutečně schopni nahlédnout do podstaty boje o hodnoty z roku „1776“ a „1984“ (román George Orwella)? „Svoboda jednotlivce“ a „kolektivistické autoritářství“? „Globalismus“ a „nacionalismus“? Nebo se snaží zrodit něco nového, pozitivnějšího?


Novalis, rosekruciánství a Duch Evropy / Richard Ramsbotham


Novalis byl záhadnou postavou. Žil v době evropského romantismu a jeho život a práce obsahují významné otázky a hádanky, které souvisí s rosekruciánským impulsem v evropské kultuře v minulosti i v současnosti. V přednášce se budeme zabývat tím, jaké souvislosti je možné vidět mezi Novalisem a rosekruciánstvím a evropskou kulturou (západ, východ a střed), evropským romantismem, dvěma Jany, společenstvím a sociálním životem. Budeme se věnovat tematice vztahu Novalise a Goetha, Sofie a anthroposofie, jednostranným pohledům na Novalise (ve světle západních či katolických vlivů), hornictvím a duchovní vědou, apokalyptickými dějinami, současnou civilizací a duchem hry.


Příběhy rosekruciánského zasvěcení / Richard Ramsbotham


Recitál v podání Richarda Ramsbothama (recitace) a Godlindy Gaedeke (hudba), ve kterém zazní ukázky prózy a poezie Rudolfa Steinera, Novalise a dalších autorů, kteří jsou úzce spjati s tématem „Růže a kříže v Evropě“.


Síly, které na lidskou duši působí a nová onemocnění, která z jejich působení vznikají / Anežka Janátová


Potřebné změny v reflexi těchto nemocí. Potřebné změny v prevenci, v přístupu v rodině, ve školství.


Prosazování se duše vědomé v současném lidství / Anežka Janátová


Výchova nových generací rodičů i dětí a základní předpoklady pro tuto výchovu. Nezbytná změna způsobu myšlení z lineárního ve skutečně živé myšlení. Rudolf Steiner stále neznámý.


další informace a přihlašovací formulář naleznete na www.rose-cross.cz

Detail akce

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R